Statut

STATUT
KRAJOWEGO STOWARZYSZENIA EKSPORTERZY RZECZYPOSPOLITEJ
POLSKIEJ

Tekst jednolity wraz ze zmianami dokonanymi w dniu 14 stycznia 2017 roku.

Rozdział 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1

1. Krajowe Stowarzyszenie Eksporterzy Rzeczypospolitej Polskiej, zwane dalej       Stowarzyszeniem, działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo
o Stowarzyszeniach, niniejszego statutu oraz wpisu do Rejestru.
2. Stowarzyszenie może używać skróconej nazwy „Eksporterzy RP”.
3. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.
4. W kontaktach zagranicznych Stowarzyszenie może posługiwać się swoją nazwą przetłumaczoną na języki obce.

§2

1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.
2. Siedzibą władz Stowarzyszenia jest miasto Lublin.
3. Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może prowadzić działania poza granicami kraju na terenie innych państw, z poszanowaniem tamtejszego prawa.

§3

1. Stowarzyszenie współpracuje z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami pozarządowymi i innymi instytucjami. Może pozostawać członkiem tych organizacji na zasadach pełnej autonomii.
2. O przystąpieniu lub wystąpieniu z organizacji, o których mowa w ust. 1 decyduje Zarząd
Stowarzyszenia zwykłą większością głosów.

§4

Stowarzyszenie powołane jest na czas nieoznaczony.

§5

1. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków, do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników, w tym swoich członków oraz powoływać biura.
2. Stowarzyszenie może używać odznak i pieczęci na zasadach określonych w przepisach
szczególnych.

Rozdział 2
CELE I SPOSOBY ICH REALIZACJI

§6

Celem Stowarzyszenia jest inicjowanie, prowadzenie i wspieranie działań na rzecz rozwoju polskiego eksportu i ochrony interesów gospodarczych przedsiębiorców trudniących się handlem zagranicznym oraz reprezentowanie interesów tej branży wobec władz, urzędów
i innych organizacji krajowych i zagranicznych. Ponadto celem Stowarzyszenia jest działalność oświatowa oraz działalność charytatywna.

§7

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1. Współpracę z organami państwowymi i rządowymi, ośrodkami opiniotwórczymi
i naukowymi oraz innymi organizacjami mającymi na celu wspieranie rozwoju eksportu.
2. Prowadzenie działalności informacyjno – promocyjnej polskiego eksportu, eksporterów oraz polskich produktów w kraju i zagranicą.
3. Współdziałanie z instytucjami i podmiotami zainteresowanymi działalnością eksportową.
4. Popieranie oraz udział w badaniach naukowych w zakresie warunków działania eksporterów oraz rozwoju polskiego eksportu.
5. Podejmowanie działań zmierzających do zapewnienia eksporterom informacji
o zagranicznych rynkach zbytu.
6. Udział w imprezach i targach w kraju i za granicą oraz popularyzowanie form promocji internetowej.
7. Wspieranie działań promocyjnych eksportu realizowane przez polskie placówki za granicą.
8. Organizowanie konferencji, seminariów, pokazów, wystaw i targów, szkoleń i wykładów.
9. Organizowanie imprez kulturalnych.
10. Wydawanie książek, czasopism, broszur związanych z celami Stowarzyszenia.
11. Popularyzowanie wiedzy oraz podnoszenie kwalifikacji zawodowych członków Stowarzyszenia.
12. Utworzenie i prowadzenie systemu informacji służącej nawiązywaniu kontaktów gospodarczych.
13. Organizowanie i prowadzenie doradztwa prawnego, ekonomicznego, technicznego.
14. Pośredniczenie w nawiązywaniu kontaktów między przedsiębiorcami w kraju i za granicą.
15. Organizowanie programów promocyjnych o tematyce eksportowej.
16. Opracowywanie wniosków pomocowych dla przedsiębiorców.
17. Działania Public Relations.
18. Organizowanie i prowadzenie doradztwa personalnego.
19. Organizacja staży pracy ze środków zewnętrznych.
20. Inne działania realizujące cele statutowe Stowarzyszenia.

§8

Stowarzyszenie może prowadzić odpłatną i nieodpłatną działalność pożytku publicznego
w zakresie:
1. udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa;
2. działalności na rzecz integracji cudzoziemców;
3. działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;
4. nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;
5. udzielania nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego;
6. pomocy Polonii i Polakom za granicą;
7. promocji Rzeczypospolitej Polskiej za granicą.

§8a

Cele Stowarzyszenia mogą zostać zmienione na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.

Rozdział 3
CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§9

1. Członkami Stowarzyszenia mogą być zarówno obywatele polscy jak i cudzoziemcy.
2. Cudzoziemcy składają pisemną deklarację popartą przez co najmniej jednego członka zwyczajnego Stowarzyszenia.
3. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne oraz osoby prawne.
4. Osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej może być jedynie wspierającym członkiem Stowarzyszenia.
5. Członkami Stowarzyszenia są:
a. członkowie zwyczajni,
b. członkowie wspierający,
c. członkowie honorowi.

§10

1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może zostać pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych, akceptująca statutowe cele stowarzyszenia i pragnąca działać na rzecz ich realizacji.
2. Członkiem wspierającym Stowarzyszenie może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej wpisana do właściwego dla niej rejestru, pragnąca przyczynić się do realizacji celów statutowych Stowarzyszenia, która deklaruje wsparcie finansowe lub rzeczowe na rzecz Stowarzyszenia.
3. Osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej działa
w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.
4. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład
w działalność i rozwój Stowarzyszenia.
5. Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje w drodze uchwały, podejmowanej zwykłą większością głosów, Zarząd Stowarzyszenia, na podstawie pisemnej deklaracji składanej przez zainteresowanego. Zarząd może przygotować wzór deklaracji członkostwa zwyczajnego i wspierającego.
6. Nadanie godności członka honorowego następuje przez Walne Zebranie Członków,
na wniosek Zarządu Stowarzyszenia.
7. Członkowie założyciele Stowarzyszenia z chwilą rejestracji Stowarzyszenia stają się członkami zwyczajnymi.

§11

1. Członek zwyczajny ma prawo:
a. wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia,
b. brać czynny udział w działalności Stowarzyszenia i organizowanych przez nie imprezach,
c. korzystać z porad, pomocy i innych form działalności Stowarzyszenia,
d. zgłaszać wnioski w sprawie działalności Stowarzyszenia oraz żądać informacji
i wyjaśnień w sprawie tej działalności,
e. legitymować się przynależnością do Stowarzyszenia.
2. Do obowiązków członka zwyczajnego należy:
a. aktywne uczestniczenie w działalności i realizacji celów Stowarzyszenia,
b. propagowanie programu Stowarzyszenia,
c. przestrzeganie postanowień Statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,
d. dbanie o autorytet Stowarzyszenia i przestrzeganie demokratycznych norm współżycia
oraz lojalności wobec innych członków,
e. opłacanie składek członkowskich w trybie i wysokości określonej przez Zarząd Stowarzyszenia,
f. uaktualnianie swoich danych osobowych w dokumentacji prowadzonej przez Zarząd.

§12

1. Członkowie wspierający oraz członkowie honorowi mają prawa i obowiązki członków zwyczajnych określone w § 11, z wyjątkiem ust. 1 pkt. a. oraz ust. 2 pkt. e.
2. Członek wspierający jest obowiązany do regularnego wywiązywania się
z zadeklarowanych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia.

§13

1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
a. dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na piśmie Zarządowi,
b. likwidacji Stowarzyszenia,
c. śmierci członka, wykreślenia osoby prawnej z KRS lub wykreślenia jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej z właściwego dla niej rejestru,
d. skreślenia z listy członków z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek
członkowskich lub innych zobowiązań przez okres przekraczający 6 miesięcy, po uprzednim pisemnym upomnieniu,
e. skreślenia z listy członków w przypadku stwierdzenia nieprzestrzegania Statutu, postanowień
uchwał lub regulaminów lub działania na szkodę Stowarzyszenia, po uprzednim pisemnym
upomnieniu,
f. wykluczenia w wyniku utraty pełnej zdolności do czynności prawnych,
g. wykluczenia w wyniku prawomocnego orzeczenia sądu powszechnego orzekającego karę
dodatkową w postaci pozbawienia praw publicznych,
h. pozbawienia członkostwa honorowego, w wyniku uchwały władzy Stowarzyszenia która
członkostwo nadała,
i. z innych przyczyn, na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia.
2. Skreślenia bądź wykluczenia członka dokonuje Zarząd Stowarzyszenia zwykłą większością głosów.
3. Instancją odwoławczą od uchwał Zarządu w przedmiocie skreślenia, wykluczenia lub odmowy przyjęcia w poczet członków jest Walne Zebranie Członków, do którego można wnieść odwołanie w terminie 14 dni od daty doręczenia uchwały Zarządu w tym przedmiocie. Odwołanie jest rozpatrywane na najbliższym Walnym Zebraniu Członków. Uchwała Walnego Zebrania Członków jest ostateczna.

Rozdział 4
STRUKTURA ORGANIZACYJNA I WŁADZE STOWARZYSZENIA

§14

1. Władzami Stowarzyszenia są:
a. Walne Zebranie Członków,
b. Zarząd Stowarzyszenia,
c. Komisja Rewizyjna.
2. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków.
3. Władzami wybieranymi przez Walne Zebranie Członków są: Zarząd Stowarzyszenia oraz Komisja Rewizyjna.
4. Kadencja Zarządu Stowarzyszenia oraz Komisji Rewizyjnej trwa 4 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym lub jawnym, w zależności od uchwały Walnego Zebrania Członków i następuje spośród nieograniczonej liczby kandydatów, będących członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia, po uprzednim uzyskaniu zgody każdego kandydata.
5. Członkowie wybrani do Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia mogą być w każdym czasie odwołani z ważnych powodów przez Walne Zebranie Członków.
6. W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka władz Stowarzyszenia w czasie trwania kadencji, władzom Stowarzyszenia przysługuje prawo uzupełnienia swego składu przez kooptację osoby będącej członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia. Kooptacja nie może przekraczać ½ składu osobowego władz. O uchwale w sprawie kooptacji członków władz Stowarzyszenia, władze te poinformują najbliższe Walne Zebranie Członków.
7. Jeżeli Statut nie stanowi inaczej, uchwały władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności przynajmniej ½ liczby członków uprawnionych do głosowania.
8. W przypadku równości głosów przy podejmowaniu uchwał przez Zarząd lub Komisję Rewizyjną, rozstrzyga odpowiednio głos Prezesa Zarządu lub Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW

§15

1. W Walnym Zebraniu Członków udział biorą:
a. Z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni,
b. Z głosem doradczym – członkowie wspierający, honorowi i zaproszeni goście.
2. Termin, miejsce i proponowany porządek obrad Walnego Zebrania Członków określa Zarząd Stowarzyszenia i zawiadamia członków najpóźniej na 14 dni przed terminem obrad. Powiadomienie to może być rozesłane w formie pisemnej pocztą tradycyjną lub drogą elektroniczną lub sms-em na adresy poczty elektronicznej oraz numery telefonów wskazane w deklaracjach członkowskich. Członek Stowarzyszenia zobowiązany jest do uaktualniania swoich danych osobowych w dokumentacji prowadzonej przez Zarząd.
3. Członek zwyczajny, w przypadku przewidywanej nieobecności na Walnym Zebraniu Członków, może upoważnić na piśmie inną osobę będącą członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia do reprezentowania go i głosowania w jego imieniu na Walnym Zebraniu Członków. W takim przypadku upoważniony członek Stowarzyszenia obowiązany jest przedstawić upoważnienie Zarządowi lub Przewodniczącemu Walnego Zebrania Członków przed rozpoczęciem obrad.
4. Obradami Walnego Zebrania Członków kieruje Przewodniczący.
5. Walne Zebranie Członków obraduje według uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.
6. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają przy obecności:
a. Co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania – w pierwszym terminie,
b. Bez względu na liczbę osób uprawnionych do głosowania – w drugim terminie, wyznaczonym w tym samym dniu 15 minut później od pierwszego terminu.

§16

1. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje się raz do roku jako sprawozdawcze, nie później niż do dnia 30 czerwca roku następującego po upływie każdego roku obrotowego oraz co cztery lata jako sprawozdawczo - wyborcze.
3. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może odbywać się w każdym czasie, w szczególnie uzasadnionych przypadkach.
4. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd Stowarzyszenia:
a. Z własnej inicjatywy,
b. Na żądanie Komisji Rewizyjnej,
c. Na umotywowane żądanie co najmniej 10 członków zwyczajnych,
d. W przypadku określonym w pkt. b. lub c. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków winno być zwołane nie później niż w ciągu 2 miesięcy od daty przedstawienia odpowiedniego wniosku Zarządowi.
5. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków obraduje wyłącznie nad sprawami dla których zostało zwołane.

§17

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy w szczególności:
1. Określanie głównych kierunków działania Stowarzyszenia.
2. Uchwalenie statutu i jego zmian.
3. Wybór i odwoływanie członków władz Stowarzyszenia oraz ustalanie ich liczebności
w zakresie przewidzianym w statucie.
4. Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia.
5. Rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłaszanych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze.
6. Nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego.
7. Udzielanie absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia.
8. Rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu Stowarzyszenia, w tym dotyczących spraw
członkowskich.
9. Podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku.
10. Podejmowanie uchwał w innych sprawach wniesionych pod obrady.

ZARZĄD

§18

1. Zarząd Stowarzyszenia kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia w okresie między obradami Walnego Zebrania Członków, reprezentuje je na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zebraniem Członków.
2. Stowarzyszenie na zewnątrz reprezentuje Prezes Zarządu.
3. Zarząd może upoważnić Dyrektora Biura Stowarzyszenia, w przypadku jego utworzenia, do zaciągania zobowiązań i rozporządzania środkami finansowymi w sprawach dotyczących bieżącej działalności Stowarzyszenia.
4. Zarząd składa się z 3 do 5 członków, spośród których na pierwszym posiedzeniu wybiera ze składu Zarządu Prezesa oraz pozostałych członków. Prezes przewodniczy pracom Zarządu.
5. Zasady działania Zarządu określa regulamin pracy Zarządu uchwalany przez Zarząd.
6. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż 4 razy
w roku.
7. Członkowie zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie za czynności wykonywane
w związku ze swoją funkcją.
8. Do zakresu działania Zarządu Stowarzyszenia należy:
a. Realizacja celów Stowarzyszenia oraz uchwał Walnego Zebrania Członków.
b. Określenie szczegółowych kierunków działania Stowarzyszenia.
c. Zwoływanie Walnego Zebrania Członków.
d. Uchwalania planów pracy Stowarzyszenia i gospodarki funduszami.
e. Opracowanie i przyjęcie zasad polityki rachunkowości.
f. Opracowanie i przyjęcie zasad polityki bezpieczeństwa danych osobowych.
g. Powoływanie komisji i zespołów ekspertów dla realizacji określonych zadań oraz składu,
zakresu i trybu ich działania.
h. Podejmowanie uchwał w sprawach współpracy z zagranicą oraz przynależności do innych stowarzyszeń i organizacji.
i. Podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich (przyjmowanie, skreślanie, wykluczanie członków).
j. Prowadzenie dokumentacji członkowskiej.
k. Uchwalanie regulaminów wewnętrznych.
ł. Organizowanie i prowadzenie działalności pożytku publicznego.
m. Wnioskowanie o nadanie lub pozbawienie godności członka honorowego Stowarzyszenia.
n. Składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków.
o. Powoływanie pełnomocników Zarządu.
p. Podejmowanie uchwał w sprawie tworzenia biur Stowarzyszenia i nadzorowanie pracy biur.
r. Zatrudnianie w razie konieczności pracowników.
s. Ustalanie wysokości składek członkowskich.
t. Ustalanie wysokości składek i świadczeń członkowskich oraz wysokości wpisowego.
u. Przyznawanie odznaczeń w imieniu Stowarzyszenia oraz określanie regulaminu przyznawania wyróżnień zarówno członkom Stowarzyszenia jak i osobom spoza ich grona.
v. Podejmowanie decyzji w innych sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji Walnego Zebrania Członków lub Komisji Rewizyjnej, w ramach działalności określonej niniejszym statutem.

KOMISJA REWIZYJNA

§19

1. Komisja Rewizyjna jest władzą Stowarzyszenia powołaną do sprawowania kontroli nad
działalnością Stowarzyszenia.
2. Komisja Rewizyjna liczy od 3 do 5 członków. Na pierwszym posiedzeniu wybiera ze swego grona przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza.
3. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej niż raz
w roku. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej zwołuje Przewodniczący.
4. Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo brać udział w posiedzeniach Zarządu Stowarzyszenia z głosem doradczym.
5. Komisja Rewizyjna działa na podstawie regulaminu pracy Komisji Rewizyjnej uchwalanego przez Komisję Rewizyjną.

§20

Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:
1. Kontrolowanie co najmniej raz w roku całokształtu działalności Stowarzyszenia pod kątem zgodności działań ze Statutem oraz zasad gospodarki finansowej.
2. Ocena pracy Zarządu Stowarzyszenia.
3. Występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli.
4. Składanie na Walnym Zebraniu Członków sprawozdań ze swej działalności.
5. Występowanie z wnioskiem w sprawie udzielenia lub odmowy udzielenia absolutorium
ustępującemu Zarządowi Stowarzyszenia.
6. Prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Zebrania Członków w razie stwierdzenia
niewywiązywania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków, a także prawo żądania zwołania posiedzenia Zarządu.
7. Zwołanie Walnego Zebrania Członków w razie nie zwołania go przez Zarząd w terminach
ustalonych statutem.
8. Przyznawanie wynagrodzenia członkom Zarządu za czynności związane
z wykonywaniem funkcji członka zarządu oraz określanie jego wysokości.
9. Reprezentowanie Stowarzyszenia w czynnościach dokonywanych pomiędzy Stowarzyszeniem a członkiem zarządu oraz w umowach zawieranych przez Stowarzyszenie z członkiem zarządu – Stowarzyszenie reprezentuje członek Komisji Rewizyjnej wskazany w uchwale Komisji Rewizyjnej.

§21

W przypadkach określonych w § 20 pkt. 6 Walne Zebranie Członków oraz posiedzenie Zarządu winno być zwołane w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty zgłoszenia żądania.

Rozdział 5
Majątek Stowarzyszenia

§22

1. Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.
2. Na fundusze Stowarzyszenia składają się:
a. składki członkowskie,
b. dochody z nieruchomości i ruchomości stanowiących własność lub będących
w użytkowaniu Stowarzyszenia,
c. zapisy, dotacje, darowizny, spadki,
d. subwencje, lokaty,
e. wpływy z odpłatnej działalności pożytku publicznego prowadzonej na podstawie odrębnych przepisów zawartych w ustawach i rozporządzeniach,
f. wpływy z działalności statutowej,
g. wpływy z ofiarności publicznej i sponsoringu.
3. Środki pieniężne, niezależnie od źródeł ich pochodzenia mogą być przechowywane wyłącznie na koncie Stowarzyszenia. Wpłaty gotówkowe winny być, przy uwzględnieniu bieżących potrzeb jak najszybciej przekazane na konto.
4. Składki członkowskie powinny być wpłacane do końca każdego kwartału. Nowoprzyjęci członkowie wpłacają składki wg zasad określonych przez Zarząd Stowarzyszenia, w ciągu 2 tygodni od otrzymania informacji o przyjęciu na członka Stowarzyszenia.
5. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§23

1. Decyzje w sprawie nabywania, obciążania i zbywania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.
2. Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictw i składania innych oświadczeń woli,
w tym w sprawach majątkowych, wymagany jest podpis Prezesa Zarządu działającego samodzielnie lub dwóch innych członków Zarządu działających łącznie.

Rozdział 6
Zmiana statutu i rozwiązanie się Stowarzyszenia

§24

1. Zmiana statutu Stowarzyszenia wymaga uchwały Walnego Zebrania Członków podjętej zwykła większością głosów przy obecności przynajmniej połowy osób uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, w drugim terminie bez względu na ilość obecnych.
2. Rozwiązanie się Stowarzyszenia wymaga uchwały Walnego Zebrania Członków podjętej
większością 2/3 głosów przy obecności przynajmniej połowy osób uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, w drugim terminie bez względu na ilość obecnych.
3. Zmiana statutu oraz rozwiązanie Stowarzyszenia mogą być przedmiotem Walnego Zebrania Członków wyłącznie wtedy, gdy sprawy te zostały umieszczone w porządku obrad Walnego Zebrania Członków.
4. Uchwała o rozwiązaniu Stowarzyszenia określi sposób likwidacji oraz cele, na jakie ma być przeznaczony jego majątek.

Rozdział 7
Postanowienia końcowe

§25

1. Rokiem obrotowym Stowarzyszenia jest rok kalendarzowy.
2. Pierwszy Zarząd oraz pierwsza Komisja Rewizyjna zostaną powołane na podstawie uchwały założycieli Stowarzyszenia.